Tra cứu hồ sơ

Tra cứu các thông tin về khách hàng

TRA CỨU THÔNG TIN


Kết quả giải quyết hồ sơ của khách hàng:

Thông tin hóa đơn tiền nước chưa thanh toán: